Korea

Schmidt & Co., (Hong Kong) Limited- Korea Branch

#8090, Garden Five Life L Kwan, 516 MunJung-dong, Songpa-gu, Seoul, Korea

T (82-2) 2157-8488

F (82-2) 2157-8486

E info@schmidthk.com

TAIWAN

Schmidt & Co., (Hong Kong) Limited – Taiwan Branch

5F, 139 Song Jiang Road, Taipei 104, Taiwan

T (886-2) 2502-5095

F (886-2) 2502-6717

E info@schmidthk.com